Co jsou nízkotukové diety?

photo-1577594990850-e843a8e91512

Jak už z názvu vyplývá, nízkotukové diety jsou postavené na tezi, že v tucích přijatých potravou je skryto nejvíce energie. Omezíme-li tento přísun na minimum, měli bychom také snižovat svou tělesnou váhu.

  • Diety s nízkým obsahem tuků (anglicky low-fat (LF) diets) jsou definovány jako diety obsahující 11% – 19% tuků z celkového energetického příjmu, zatímco
  • Diety s a velmi nízkým obsahem tuků (anglicky very low-fat (VLF) diets) obsahují maximálně 10% tuků z celkového energetického příjmu.
  • Oba typy diet jsou bohaté na sacharidy (cukry) a obsahují přiměřený obsah bílkovin.

Nejsou příliš oblíbené

Příkladem diet s velmi nízkým obsahem tuků jsou v USA známé diety Dr. Dean Ornishe, a Nathana a Roberta Pritikinových.
Je zajímavé, že tyto typy diet nejsou v západní Evropě a zejména v Americe příliš oblíbené. Tvrdí se, že lidé v těchto zemích jsou ochotni spíše zredukovat příjem sacharidů na méně než 10% z celkového energetického příjmu, než by oželeli konzumaci tolik oblíbených tuků prakticky všudypřítomných v nezdravých poživatinách (v angličtině označovaných jako junk food). Dalším z důvodů může být fakt, že tyto diety nebyly původně navrženy jako diety redukční, ale jako diety určené ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob (onemocnění srdce a cév, jako jsou ischemická choroba srdeční či obecně povšechná ateroskleróza). Racionálním základem pro tyto diety byl vědecky potvrzený fakt, že snížení příjmu nasycených tuků a cholesterolu vede k nižšímu riziku těchto onemocnění.
Protože však nejsou příliš oblíbené a tudíž ani tolik používané, jejich účinky na tělesnou váhu a metabolické parametry nemohly být detailně vědecky prozkoumány a nejsou tedy úplně známy.

Jaký je vliv nízkotukových diet na zdraví?

  • Mají diety s nízkým obsahem tuků nežádoucí metabolické účinky? Ovlivňují tyto diety hladiny krevních tuků a cukru?
  • Mají vliv na krevní tlak?
  • Kteří jedinci by se měli vyvarovat těchto diet?

Vliv na krevní tuky

Úvodem je nutno uvést několik poznámek týkajících se významů krevních tuků (někdy se označují také jako krevní lipidy). Krevní tuky patří obecně mezi rizikové faktory pro aterosklerózu, což je proces charakterizovaný ukládáním tuků do krevních cév. Rozlišujeme dva typy tuků, cholesterol a takzvané triglyceridy (někdy také označované jako triacylglyceroly). Cholesterol stanovujeme v krvi jako celkový cholesterol a dále určujeme jeho jednotlivé složky takzvaný LDL a HDL cholesterol. LDL cholesterol, také někdy laicky přezdívaný ¨zlý¨ cholesterol, je cholesterol, který přenášen z jater do periferních tkání pomocí takzvaného lipoproteinu s nízkou hustotou – low density lipoprotein, LDL, zatímco HDL cholesterol, přezdívaný také ¨hodný¨ cholesterol, je cholesterol, který je v krvi transportován směrem opačným pomocí takzvaného lipoproteinu s vysokou denzitou – high density lipoprotein, HDL. Čím více máme v krvi LDL cholesterolu (a do určité míry to platí i pro triglyceridy) tím větší máme riziko rozvoje komplikací aterosklerózy, jako jsou ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt (mrtvice), mozková mrtvice, ale třeba i chemická nemoc dolních končetin. HDL cholesterol má účinek opačný, jeho vysoké koncentrace v krvi naopak chrání před rozvojem těchto komplikací.

Jak je to tedy s vlivem diet s nízkým obsahem tuků na krevní tuky?

Ve studiích, které trvaly od třech týdnů do jednoho roku bylo prokázáno, že snížení obsahu tuků na 10% veškerého přísunu energie vedlo k poklesu celkového i LDL cholesterolu u mužů i u žen [1]. Výše již zmiňovaný program The Ornish Multicenter Project prokázal významné snížení hladin celkového i LDL cholesterolu, které přetrvávalo dokonce i dva roky po dokončení jednoletého trvání programu.
Podobně v klinické studii Životní styl a srdce (the Lifestyle Heart Trial) bylo potvrzeno, že i 4 roky po dietní léčbě měli jedinci z této studie hladiny celkového i LDL cholesterolu nižší než při zahájení diety, ačkoli na druhou stranu byly tyto hladiny vyšší než při dokončení dietní intervence – což je však pochopitelné [2].
Další potvrzením výše uvedených dat byly výsledky třítýdenního dietního programu v Pritikin Longevity Center (Pritikinovo centrum dlouhověkosti – na můj vkus trochu namyšlený název), které také prokázaly významné snížení celkového i LDL cholesterolu v důsledku dodržování Pritikinovy diety s nízkým obsahem tuků [3]. Je-li tento agresivní dietní program současně doprovázen významným zvýšením aerobní fyzické aktivity (tedy cvičením), je možno dosáhnout dokonce ještě mnohem vyššího snížení celkového i LDL cholesterolu v krvi.

Čím je pokles krevních tuků u jedinců na dietách s nízkým obsahem tuků způsoben?

Zaprvé je způsoben snížením celkové tělesné váhy, což je významný faktor ovlivňující hladiny krevních tuků [4]. Druhým faktorem je samozřejmě snížený příjem tuků potravou, v neposední řadě pak význam hraje vysoký příjem vlákniny, která má schopnost na sebe vázat v zažívacím traktu cholesterol a zabraňuje tak jeho vstřebávání do krve. V rámci objektivity je však nutné také říci, že tyto diety s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem komplexních sacharidů nesnižují jen ¨zlý¨ LDL cholesterol, ale vedou i k současnému poklesu ¨hodného¨ HDL cholesterolu [5], což je faktor zvyšující riziko aterosklerózy. Toto riziko však není patrně příliš výrazné, a převažují spíše prospěšné stránky těchto metabolických změn – tedy pokles LDL cholesterolu, neboť v zemích, kde diety s nízkým obsahem tuků jsou běžnými stravovacími normami, a kde hladiny celkového i LDL cholesterolu jsou nízké, je výskyt srdečních chorob významně nižší než například ve Spojených státech. Navíc diety s nízkým obsahem tuků snižují nejen celkový a LDL cholesterol, ale také výše zmiňované triglyceridy, které se také spolupodílejí na vzniku aterosklerózy.

Vliv na krevní tlak

O významu vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) na zdraví není třeba příliš hovořit. Výskyt tohoto onemocnění je přitom v naší populaci alarmující. V této souvislosti je tedy velmi významné, že diety s nízkým obsahem tuků vedou ke snížení krevního tlaku [5]. Bylo dokonce prokázáno, že dodržování těchto diet, ať už samotných, nebo v kombinaci se cvičením, vedlo ke snížení nebo dokonce k vysazení antihypertenzní léčby (léků proti vysokému krevnímu tlaku).

Vliv na krevní cukr

Velmi vysoký obsah sacharidů v dietách s nízkým obsahem tuků vedl k obavám, zdali tyto diety neovlivňují negativně hladiny krevního cukru. Naneštěstí nemáme k dispozici žádné studie, které by hodnotily vliv diet s nízkým obsahem tuků bez omezení kalorického příjmu. Proto také je většinou efekt těchto diet na krevní cukr (glukózu) připisován spíše omezení přísunu energie a úbytku tělesné hmotnosti [6]. Nicméně diety s velmi nízkým obsahem tuků, omezením příjmu energie a vysokým obsahem komplexních sacharidů a vlákniny vedou obvykle ke snížení hladin glukózy v krvi, stejně tak jako inzulínu, hormonu slinivky břišní, jenž zodpovídá za správný metabolismu cukru v organismu a jehož porucha je příčinou vzniku cukrovky (diabetes mellitus) [5]. U některých pacientů s diabetem druhého typu (který je charakterizován relativně vysokými hladinami inzulínu, ale špatnou odpovídavostí periferních tkání na inzulín, tedy takzvanou inzulínovou rezistencí) může vést dieta s velmi nízkým obsahem tuků dokonce i ke snížení či vysazení dávek léků proti cukrovce.
Mělo by být zdůrazněno, že vyšší příjem sacharózy (běžného cukru) ani komplexních sacharidů nevede k hyperglykémii (vysoké hladině cukru v krvi) ani inzulínové rezistenci za předpokladu, že tento příjem není doprovázen zvýšeným přísunem tuků a je-li současně celkově omezen kalorický příjem. Na druhou stranu ke zvýšení hladin cukru v krvi dochází, je-li vysoký příjem sacharózy doprovázen vysokým příjmem tuků, což je nejen příklad typické americké, ale také typicky české stravy. K příznivému ovlivnění hladin inzulínu přispívá u jedinců na dietách s vysokým obsahem tuků také vysoký příjem vlákniny [7], podobně jako zvýšení fyzické aktivity, která bývá u těchto diet obvykle doporučována. Proto příznivé účinky diet s nízkým obsahem tuků jsou většinou způsobeny více faktory, mezi které patří snížení kalorického přísunu, snížení tělesné hmotnosti, vyšší příjem vlákniny a vyšší energetický výdej v důsledku zvýšení aerobní fyzické aktivity.

Nežádoucí účinky nízkotukových diet

Z nežádoucích účinků tohoto typu diet byla popsána u některých jedinců zvýšená plynatost, která obecně postupem ustupuje. Nebyly zaznamenány žádné jiné nežádoucí metabolické účinky [3].